Công văn số 2708/STTTT-TTBCXB ngày 01/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn việc tổ chức họp báo (trong nước) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-12-2022 09:49, Lượt xem: 44

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí theo quy định tại Điều 41, Luật Báo chí năm 2016 và Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy trong thời gian qua, trên địa bàn bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra tình trạng một số cơ quan, đơn vị tổ chức họp báo khi chưa có sự chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định pháp luật. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện nội dung cụ thể sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tổ chức họp báo cần gửi hồ sơ cho phép họp báo (trong nước) đến Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo.

2. Khi tổ chức họp báo hoặc có nội dung cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị các cơ quan, đơn vị mời đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Tổ Công tác thông tin báo chí thành phố đến dự để nắm thông tin và kịp thời phối hợp với cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trong tình huống xảy ra vụ việc nổi cộm, được dư luận quan tâm liên quan đến chức năng, thẩm quyền của cơ quan, địa phương, đơn vị.

3. Người phát ngôn hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định (trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo); trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được Sở Thông tin và Truyền thông trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo có thông tin thuộc các hành vi nghiêm cấm như sau:

a) Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

- Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân

- Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

- Gây chiến tranh tâm lý.

b) Đăng, phát thông tin có nội dung:

-  Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

- Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

- Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

c) Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

d) Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

đ) Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

e) Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

g) Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

h) Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

i) Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông kính trao đổi để các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố được biết và thực hiện./.

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC    

Nguyễn Thu Phương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT