Giao quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ