Tin hoạt động KHCN

  • Thành tựu TechDemo giai đoạn 2011-2016 Đăng ngày 24-11-2017 16:51
  • Diễn đàn Kết nối Công nghệ Xanh - Nông nghiệp Sạch Đăng ngày 23-11-2017 20:20
  • Tăng cường vai trò, vị trí của các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đăng ngày 23-11-2017 16:00
  • Khai mạc Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017 Đăng ngày 23-11-2017 09:16
  • Hội thảo các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đăng ngày 22-11-2017 23:50
  • Từ 22 đến 24-11: Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” tại Đà Nẵng Đăng ngày 18-11-2017 23:58
  • Chuỗi hoạt động trong sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” Đăng ngày 16-11-2017 14:19
  • Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng thành phố thông minh Đăng ngày 28-10-2017 14:36
  • Khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Đăng ngày 17-08-2017 14:27