Tin hoạt động KHCN

  • Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn Đăng ngày 24-01-2019 13:24
  • Hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đang có những bước tiến vững chắc Đăng ngày 23-01-2019 09:32
  • Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trong năm 2019 Đăng ngày 20-01-2019 07:59
  • Kiểm tra đánh giá hiệu quả đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp Đăng ngày 11-12-2018 12:48
  • Khen thưởng 72 tác giả, nhóm tác giả trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 Đăng ngày 10-11-2018 10:39
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với Đại học Duy Tân Đăng ngày 23-10-2018 09:15
  • Nghiên cứu khoa học phải bám sát nhu cầu, đi vào thực tiễn Đăng ngày 28-09-2018 16:45
  • Phát triển nông nghiệp, nông thôn Hòa Vang gắn với ứng dụng Khoa học công nghệ Đăng ngày 28-09-2018 09:03
  • Đẩy mạnh gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Đăng ngày 28-09-2018 01:52
  • Thêm hai dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng  Đăng ngày 09-02-2018 09:48