Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay
Đăng ngày 04-04-2024 14:47, Lượt xem: 27

Tên đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay"
- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng  

- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Lư Thúy Liên  
- Sản phẩm chính đề tài: + Báo cáo cơ sở lý luận về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch.
+ Báo cáo các giá trị văn hóa tâm linh và hình thức, xu hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh hiện nay
+ Báo cáo ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch 
+ Báo cáo kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch
+ Báo cáo giá trị văn hóa tâm linh ở thành phố Đà Nẵng hiện nay và những tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức trong phát triển du lịch 
+ Báo cáo cơ chế, chính sách và công tác quản lý Nhà nước đối với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo hoạt động khai thác giá trị văn hóa tâm linh của thành phố Đà Nẵng trong phát triển du lịch của các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay  + 
+ Báo cáo ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của việc khai thác giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng + 
+ Báo cáo thị trường mục tiêu và tiềm năng phát triển lượng cầu du lịch tâm linh của thành phố Đà Nẵng 
+ Báo cáo nhu cầu của khách du lịch đối với giá trị văn hóa tâm linh tại điểm đến thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch và an ninh, tôn giáo về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo giải pháp đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng 
+ Báo cáo giải pháp đối với các điểm đến về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo giải pháp đối với cộng đồng cư dân Đà Nẵng về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng 
+ Báo cáo giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo giải pháp liên kết để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo xây dựng khung chính sách phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững ở thành phố Đà Nẵng
+ Báo cáo nghiên cứu đề xuất quy hoạch không gian và các tuyến điểm du lịch văn hóa tâm linh ở thành phố Đà Nẵng
+ Dự thảo Đề án xây dựng và hoàn thiện các chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng
+ Bản thảo sách tham khảo về bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh trong phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay
+ Báo cáo tổng quan tài liệu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh trong phát triển du lịch.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thực địa, thu thập thông tin về văn hóa tâm linh ở  Đà Nẵng; huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh
+ Báo cáo xử lý số liệu điều tra
+ Báo cáo tổng kết đề tài 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác