Đánh giá hiệu quả Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-03-2023 09:46, Lượt xem: 109

Tên đề tài "Đánh giá hiệu quả Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Đoàn Ngọc Chung
- Sản phẩm chính đề tài: 
1. Báo cáo chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận về chính sách tạo việc làm và chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
- Chuyên đề 2: Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về chính sách tín dụng trong thực hiện an sinh xã hội, an ninh con người và vai trò của chính sách tín dụng giai đoạn 2016-2020
- Chuyên đề 03: Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước trong thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
- Chuyên đề 04: Khái quát về tình hình kinh tế-xã hội và chính sách an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 05: Đánh giá các chính sách tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 06: Đánh giá hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. Bài học rút ra từ quá trình thực hiện chương trình
- Chuyên đề 07: Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
- Chuyên đề 08: Quan điểm chỉ đạo và định hướng phát triển chương trình tín dụng hỗ  trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025
- Chuyên đề 09: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến
2. Báo cáo xử lý, phân tích số liệu
3. Báo cáo tổng quan các tài liệu trong nước và ngoài nước về chính sách tạo việc làm và chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
4. Báo cáo tổng kết đề tài.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác