Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước thải từ tàu cá tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Giai đoạn 1)
Đăng ngày 31-10-2022 10:04

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Quản lý rủi ro và Khoa học an toàn - Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: TS. TRẦN MINH THẢO​
- Sản phẩm chính đề tài: 

+ Báo cáo chuyên đề “Đề xuất giải pháp quản lý và kỹ thuật thu gom nước thải tàu cá phù hợp với cảng cá và âu thuyền Thọ Quang”, kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết hệ thống thu gom nước thải tàu cá.

+ Báo cáo chuyên đề ”Tính toán và thiết kế mô hình hệ thống xử lý nước thải tàu cá quy mô phòng thí nghiệm công suất xử lý 150-200 lít nước thải/ngày đêm”, kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết mô hình hệ thống xử lý nước thải quy mô phòng thí nghiệm.

+ Báo cáo chuyên đề số 6: ”Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải tàu cá quy mô thực tế nước thải của khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang”, kèm theo hồ sơ bản vẽ thiết kế chi tiết hệ thống xử lý nước thải quy mô thực.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác