Xây dựng phần mềm đăng ký trực tuyến đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đề nghị khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ
Đăng ngày 31-10-2022 10:05

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: THS. ĐINH TIÊN HOÀNG​
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo kỹ thuật phần mềm.
+ Phần mềm quản lý đăng ký trực tuyến các đề xuất nhiệm vụ KH&CN và đề nghị khen thưởng trong hoạt động KH&CN.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác