Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố “Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới”
Đăng ngày 10-01-2019 07:51, Lượt xem: 134

Căn cứ Quyết định số 6445/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố “Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới”.

- Yêu cầu cụ thể về đề tài và hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn xin xem Thông báo số 01/TB-SKHCN ngày 07/01/2019 đính kèm.

- Các biểu mẫu, hướng dẫn được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ: http://dost.danang.gov.vn

- Phần Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ/Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ/Mục II

- Các hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ 30, thứ Ba ngày 12 tháng 02 năm 2019.

- Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT