Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Đăng ngày 21-07-2017 14:48, Lượt xem: 1013

Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, trong đó phân loại để chuyển đổi phù hợp, đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích thành lập các tổ chức tư để cung ứng dịch vụ công là một trong những nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của nước ta.

Trên cơ sở đó thành phố đã xây dựng danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) và Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời xác định Phương án tự chủ cho các tổ chức KH&CN công lập thuộc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng.

Danh mục sự nghiệp công và quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngành KH&CN thành phố xác định danh mục 51 dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và 8 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động.

51 dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo kinh phí hoạt động gồm: 06 dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 05 dịch vụ sở hữu trí tuệ; 07 dịch vụ năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; 04 dịch vụ ứng dụng và phát triển công nghệ; 03 dịch vụ hoạt động chuyển giao công nghệ; 16 dịch vụ tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về lĩnh vực KH&CN; 11 dịch vụ cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trong quản lý KH&CN.

 
(Ảnh: Sản phẩm nấm sò tím thương phẩm của Trung tâm CNSH Đà Nẵng)

08 dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo một phần kinh phí hoạt động gồm: 03 dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 04 dịch vụ năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; 01 dịch vụ cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin trong quản lý KH&CN.

  

(Ảnh: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng triển khai mô hình tiết kiệm năng lượng đối với trạm khí nén tại Công ty CP dệt may 29/3)

Cùng với việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KH&CN, thành phố đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 về cơ bản tiếp tục giữ ổn định số lượng các đơn vị hiện có (04 đơn vị) từ nay đến năm 2030, cụ thể: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin KH&CN; Trung tâm Công nghệ sinh học; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 
Trụ sở Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ, Trung tâm Thông tin KH&CN tại 49 Thế Lữ - TP Đà Nẵng

Theo nội dung quy hoạch, từng bước tăng tỷ lệ tự chủ của các đơn vị, về cơ chế tài chính phấn đấu từ năm 2021 trở đi sẽ không còn đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động mà sẽ chuyển sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Xây dựng phương án tự chủ cho các tổ chức KH&CN công lập

Nhằm phát huy tính chủ động, tự chủ của tổ chức KH&CN trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thành phố đã phê duyệt phương án tự chủ của 04 tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Sở KH&CN trong thời hạn 03 năm kể từ tháng 7/2017. 

Trong đó, 02 tổ chức tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (theo Điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) là Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Và 02 tổ chức KH&CN công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (theo Điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP) là Trung tâm Thông tin KH&CN và Trung tâm Công nghệ Sinh học.

Hằng năm, tổ chức KH&CN công lập căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, lập danh mục, thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Thời gian thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng không quá 12 tháng.

Trong quá trình triển khai các phương án, các đơn vị sẽ gặp khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Nhưng có thể khẳng định việc giao quyền tự chủ thật sự đầy đủ và đồng bộ, nêu cao trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập sẽ gắn liền với tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan chủ quản là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KH&CN tại thành phố Đà Nẵng.

Hy vọng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách trên, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân, hướng đến hoàn thành tốt mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ./.

Trần Thị Thùy Dương

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác