1. Hồ sơ đề nghị giao tài sản

- Văn bản đề nghị giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản của tổ chức chủ trì: 01 bản chính.
- Phương án nhận giao quyền để nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (theo Mẫu 02 của Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/72018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP).
- Biên bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ: 01 bản sao.
- Hợp đồng KH&CN: 01 bản sao.
- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt: 01 bản sao.
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

2. Căn cứ pháp lý liên quan

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.
- Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.
- Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

3. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.

Ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại kết hợp hài hòa với tri thức truyền thống trong bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên, môi trường được thực hiện trên cơ sở mạng lưới quỹ gen thống nhất toàn quốc.