Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác