Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 25/06/2021 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác