Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
4341 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBNDBan hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4342 Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4343 Quyết định số 4965/QĐ-UBND Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
4344 Công văn số 1025/TTg-KTTH V/v thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013
4345 Công văn số 5974/UBND-KTTHV/v hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
4346 Quyết định số20/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4347 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4348 van ban BTC(1).tif
4349 Công văn số 8643/BTC-QLCS v/v hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chỉ thị 09/CT-TTg
4350 Quyết định số 4550/QĐ-UBND Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng