Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3181 Công văn số 5269/BTP-KHTC Về viêc dự toán kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục
3182 Công văn số 6244/UBND-KTTH V/v Lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014
3183 Chỉ thị số 10/CT-UBND Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Đà Nẵng
3184 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBNDBan hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3185 Chỉ thị số 11/CT-UBND Về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3186 Quyết định số 4965/QĐ-UBND Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
3187 Công văn số 1025/TTg-KTTH V/v thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013
3188 Công văn số 5974/UBND-KTTHV/v hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
3189 Quyết định số20/2013/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3190 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng