Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
3001 Công văn số 9132/UBND-KTN V/v triển khai công tác ứng phó khắc phục hậu quả bão số 11
3002 Công điện số 01/CĐ-UBND về công tác phòng,chống bão số 11
3003 Quyết định số 6793/QĐ-UBND Ban hành Quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
3004 Quyết định số 6887/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố ĐN
3005 Quyết định số 6587/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
3006 Công văn số 8546/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trong các tháng cao điểm
3007 Công văn số 8894/UBND-VX V/v tổ chức Quốc tang cho đ/c Võ Nguyên Giáp
3008 Kế hoạch số 8381/KH-UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn thành phố năm 2013
3009 Công văn số 12067/BTC-HCSN V/v Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013
3010 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bỗi dưỡng của hợp tác xã