Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
2931 Công văn số 2185 /UBND-VX V/v Hỗ trợ vận động các ứng cử viên tham gia Cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng năm 2014
2932 Công văn số 2123 /UBND-NCPC V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm soát thủ tục hành chính
2933 Công văn số 2161/UBND-KTN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2014
2934 Công văn số 2131/UBND-KTN V/v cập nhật văn bản và tiến độ thực hiện dự án Nút giao thông Ngã ba Huế
2935 Công văn số:513 /VP-KTTH V/v Thông báo văn bản mới ban hành của trung ương.
2936 Công văn số1847 /UBND-NCPC V/v triển khai thực hiện một số nội dung Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Thường trực HĐND
2937 Công văn số 2079/UBND-QLĐTh V/v vệ sinh môi trường các lô đất trống trên địa bàn thành phố
2938 Công văn số 490 /VP - KTN V/v Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
2939 Quyết định số:1491 /QĐ-UBNDBan hành Quy chế xây dựng nút giao thông Ngã Ba Huế
2940 Kế hoạch số 1722/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014