Chi tiết văn bản ban hành is temporarily unavailable.

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 2090/QĐ-UBND V/v ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng 26/09/2023 Quyết định
2 2092/QĐ-UBND V/v thay đổi Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 26/09/2023 Quyết định
3 2091/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng Nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thành phố Đà Nẵng 26/09/2023 Quyết định
4 5085/UBND-TH V/v triển khai Nghị quyết 144/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 10/09/2023 về việc Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 20/09/2023 Công văn
5 2058/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 174 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng của Công ty Cổ phần SEATECCO 22/09/2023 Quyết định
6 2052/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định của UBND TP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NNPTNT; Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở NNPTNT và bãi bỏ một phần nội dung của Quyết định 9814/QĐ-UBND và Quyết định 4345/QĐ-UBND 21/09/2023 Quyết định
7 2050/QĐ-UBND V/v kiện toàn thành viên Hội đồng Tư vấn về kiến trúc thành phố Đà Nẵng 21/09/2023 Quyết định
8 41/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng 21/09/2023 Quyết định
9 40/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng 21/09/2023 Quyết định
10 38/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng 21/09/2023 Quyết định