Back

datdai_1614062430722.png

datdai_1614062430722.png

Uploaded by Hue Nguyen, 10/26/21 10:25 AM
Average (0 Votes)
Generating preview will take a few minutes.

Nội dung Y tế

Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

Y tế

Dữ liệu ngành Y tế

Y tế

Dữ liệu ngành Y tế

Nội dung ở page Y tế

Nội dung được tích hợp, khai thác từ Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu tra cứu của Công dân, tổ chức,...

Tiêu đề Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

Kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến năm 2021

Nội dung Hỏi đáp và Góp ý

Tích hợp dữ liệu từ Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp cùng Cổng góp ý của thành phố. Cung cấp...

Giáo dục

Dữ liệu ngành giáo dục

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến