Báo cáo giải trình tại chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 4 vào sáng 30-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, về giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 855/1.155 kiến nghị đã được xử lý xong (chiếm tỷ lệ 74,02%), còn 300/1.155 kiến nghị đang tiếp tục xử lý (chiếm tỷ lệ 25,98%).

Báo cáo giải trình tại chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 4 vào sáng 30-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, về giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 855/1.155 kiến nghị đã được xử lý xong (chiếm tỷ lệ 74,02%), còn 300/1.155 kiến nghị đang tiếp tục xử lý (chiếm tỷ lệ 25,98%).

Văn bản chỉ đạo điều hành

Gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25-5, Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28-1-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.