Từ ngày 1-7-2021, Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội (khóa XIV). Trên cơ sở đó, thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, các cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương. Tuy còn nhiều bất cập song thành phố đang nỗ lực tháo gỡ từng vấn đề vướng mắc, tăng tính chủ động cho các đơn vị, địa phương, tận dụng hết tính ưu việt của mô hình.

Từ ngày 1-7-2021, Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội (khóa XIV). Trên cơ sở đó, thành phố đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, các cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương. Tuy còn nhiều bất cập song thành phố đang nỗ lực tháo gỡ từng vấn đề vướng mắc, tăng tính chủ động cho các đơn vị, địa phương, tận dụng hết tính ưu việt của mô hình.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25-5, Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28-1-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.