Lao động và thang lương, bảng lương

  • Về nội quy lao động của doanh nghiệp Đăng ngày 22-02-2019 15:06
  • Điều chỉnh một số nội dung trong nội quy lao động Đăng ngày 22-02-2019 15:06
  • Về việc lấy ý kiến của người lao động về nội dung nội quy lao động Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Về đăng ký nội quy lao động của công ty con Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Quy định về phạt tiền trong nội quy lao động Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Về người lao động có hành vi trộm cắp tài sản của doanh nghiệp và khách hàng Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Bố trí thời gian làm việc cho lao động nữ mang thai Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Xây dựng nội quy lao động với nội dung lao động nữ Đăng ngày 22-02-2019 15:05
  • Về quyền xử lý kỷ luật người lao động Đăng ngày 20-02-2019 15:04
  • Về chế độ ngày lễ tết của người lao động Đăng ngày 20-02-2019 15:04