Liên quan đến thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

Liên quan đến thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

Trả lời:

- KCB thông tuyến Kể từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến Huyện được quyền KCB tại bất cứ: trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện và quyền lợi KCB BHYT được hương100% mức quyền lợi được ghi trên thẻ BHYT

- Ví dụ: Bạn đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu tại TTYT huyện Hòa vang thì bạn được quyền đến KCB tại tất cả các TTYT tuyến huyện, phòng khám đa khoa và các trạm y tế có HĐKCB BHYT  và quyền lợi KCB được thực hiện như bạn đến KCB BHYT tại TTYT huyện Hòa Vang. Các cơ sở KCB BHYT này được chuyển tuyến khi vượt khả năng điều trị
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT