Mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay?

Trả lời:

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay:

Mức đóng

702.000

   

Không mua cả hộ

Mua cả hộ

Người thứ

Số tiền

Người thứ

Số tiền

1

702.000

1

702.000

2

702.000

2

491.400

3

702.000

3

421.200

4

702.000

4

351.000

   

5

280.800

   

6

280.800

   

7

280.800

Tổng

2.808.000

 

2.808.000

         
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT