Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu
Đăng ngày 20-02-2019 15:10

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu kể từ 01.01.2018 ?

Từ 01.01.2018 cách tính tỷ lệ lương hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2014 có sự thay đổi đối với cả lao động nam và lao động nữ. Cụ thể như sau:

1. Đối với lao động nam: 

- Năm 2017 trở về trước: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH;

-Từ 01/01/2018 có lộ trình tăng dần số năm đóng BHXH để đạt tỷ lệ 75%. Cụ thể:

Năm 2018:16 năm khởi điểm được tính 45% 

Năm 2019:17 năm khởi điểm được tính 45% 

Năm 2020:18 năm khởi điểm được tính 45% 

Năm 2021:19 năm khởi điểm được tính 45% 

Năm 2022: 20 năm khởi điểm được tính 45% 

Sau đó cứ mỗi năm tiếp theo được cộng thêm 2%, mức tối đa là 75%.

Để đạt được tỷ lệ 75% thì số năm đóng BHXH tương ứng là: 2018: 31 năm; 2019: 32 năm; 2020: 33 năm; 2021: 34 năm và từ 2022 trở đi là 35 năm.

Đồng thời nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (60 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời (15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, 15 năm làm việc ở vùng có Phụ cấp khu vực 0,7% trở lên) thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%.

2. Đối với lao động nữ:

- Năm 2017 trở về trước: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 3%, mức tối đa 75% tương ứng 25 năm đóng BHXH;

- Từ năm 2018 trở đi: 15 năm khởi điểm được tính 45%, sau đó mỗi năm tiếp theo cộng thêm 2%, mức tối đa 75% tương ứng 30 năm đóng BHXH;

 Đồng thời nếu nghỉ hưu trước tuổi quy định (55 tuổi) mà không có yếu tố miễn giảm về tuổi đời (15 năm làm nghề nặng nhọc độc hại, 15 năm làm việc ở vùng có Phụ cấp khu vực 0,7% trở lên) thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm trừ 2%.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT