Quy định về tỷ lệ đóng BHXH của DN
Đăng ngày 19-12-2018 08:19

Theo Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN thì từ ngày 01/6/2017 hằng tháng doanh nghiệp sẽ đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Vậy ông có thể cho biết theo quy định thì doanh nghiệp sẽ đóng tổng cộng là bao nhiêu %/ tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động thay vì hiện nay công ty đang đóng 18%).

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 86 Luật BHXH hiện hành, hiện nay doanh nghiệp phải đóng 18% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội (trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất). Theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN thì mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN của doanh nghiệp cho người lao động sẽ là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động. Do vậy, từ ngày 01/6/2017 (ngày hiệu lực thi hành của NĐ số 44/2017/NĐ-CP) thì người sử dụng lao động (doanh nghiệp) chỉ còn đóng 17,5% so với 18% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT