Về nội quy lao động của doanh nghiệp
Đăng ngày 22-02-2019 15:06

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất đồ mỹ nghệ, hiện nay đang sử dụng 15 người lao động làm việc. Xin hỏi, công ty có phải làm nội quy lao động không? Nội quy lao động gồm những nội dung gì?

Trả lời:

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Như vậy, trường hợp Công ty hiện đang sử dụng 15 người lao động làm việc thì phải có nội quy lao động và bằng văn bản.

- Về nội dung nội quy lao động:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nội dung nội quy lao động thì khi Công ty xây dựng nội quy lao động thì nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm 05 nội dung chủ yếu sau:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trật tự tại nơi làm việc;

- An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Trước khi người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động, NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 BLLĐ.

Đồng thời Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 BLLĐ. 
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT