Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần
Đăng ngày 23-12-2018 00:23

Để thực hiện thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị  thành phần hồ sơ gồm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Theo đó, trình tự thực hiện như sau:

-  Trường hợp có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

-  Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

- Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Các bước trên được thực hiện theo quy định tại Điều 12, 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ.Thời hạn giải quyết là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

CỔNG TTĐT TP
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT