Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quy định này điều chỉnh các hoạt động về quản lý, bảo vệ, cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cơ bản của Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được kết cấu gồm 21 điều, trong đó:

- Chương I. Những quy định chung: Từ Điều 1 đến Điều 5.

- Chương II. Bảo vệ Tài nguyên nước: Từ Điều 6 đến Điều 7.

- Chương III. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước: Từ Điều 8 đến Điều 9.

- Chương IV. Trách nhiệm báo cáo của các tổ chức, cá nhân được UBND thành phố cấp giấy phép tài nguyên nước: Từ Điều 10 đến Điều 11.

- Chương V. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước: Từ Điều 12 đến Điều 14.

- Chương VI. Điều khoản thi hành: Điều 15.

Tại Quy định ban hành lần này đã cụ thể hóa trách nhiệm quản lý tài nguyên nước đối với các của các sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm; khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình; cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu giếng khoan lớn hơn 20m phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.

UBND cấp xã được giao thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho mục đích kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm; giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực quy định phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 m thuộc địa bàn quản lý;

UBND cấp huyện tổ chức đăng ký cho các tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất và các trường hợp khác theo quy định thuộc địa bàn quản lý với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm nằm trong các khu vực quy định phải đăng ký khai thác nước dưới đất và có chiều sâu lớn hơn 20 m. Đồng thời, UBND cấp huyện nơi có công trình khai thác nước phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt cũng được giao trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Đặc biệt, thành phố sẽ tiến đến siết chặt, hạn chế cấp phép khai thác nước dưới đất sau năm 2021 khi Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn thành phố.

Quy định quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hiệu lực kể từ 15 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 quy định về quản lý, hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 về việc sửa đổi khoản 2, Điều 8 quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác