Công nhận năng lực phòng thử nghiệm Dawaco

Theo văn bản số 160/QĐ-AOSC của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) đã công nhận năng lực phòng thử nghiệm Dawaco.

Cụ thể, Trung tâm phân tích kiểm nghiệm, Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng được công nhận có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với các phép thử nghiệm trong phụ lục kèm theo.

Phòng thử nghiệm được mang mã số: VLAT-1.0262, được quy định cụ thể trong văn bản sau:

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT