Chính sách nổi bật về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9/2019
Đăng ngày 16-09-2019 00:57

Mức trợ cấp cao nhất cho quân nhân xuất ngũ là 2.235.000 đồng/tháng; Công chức ngạch Văn thư có hệ số lương cao nhất là 6,78, tương đương 10.102.200 đồng; Áp dụng cách xếp lương mới với viên chức giáo dục nghề nghiệp; Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi…. là những chính sách nổi bật về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9/2019.

Mức trợ cấp cao nhất cho quân nhân xuất ngũ là 2.235.000 đồng/tháng

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư  số 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với đối tượng hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư số 106/2019/TT-BQP, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719

Như vậy, cùng với việc tăng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hàng tháng cho quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 01/7/2019 như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1.891.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1.977.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 2.064.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 2.150.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 2.235.000 đồng/tháng.

Thông tư số 106/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 08/9/2019.

Công chức ngạch Văn thư có hệ số lương cao nhất là 6,78, tương đương 10.102.200 đồng

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Cụ thể, có 03 đối tượng công chức văn thư được hướng dẫn xếp lương theo quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNV như sau:

- Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

- Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

- Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

Trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Trong đó, mức lương cao nhất với hệ số 6,78 là 10.102.200 đồng/tháng; thấp nhất với hệ số 1,86 là hơn 2.771.400 đồng/tháng.

Thông tư  số 10/2019/TT-BNV áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.

Áp dụng cách xếp lương mới với viên chức giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 26/9/2019, sẽ áp dụng cách xếp lương mới với viên chức giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội.

Đối tượng được áp dụng tại Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH là giảng viên giảng dạy các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm GDNN, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên công lập (được gọi chung là cơ sở GDNN công lập).

Cụ thể, đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp sẽ áp dụng các mức như sau:

+ Giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương từ 6.20 đến 8.00;

+ Giảng viên chính áp dụng hệ số lương từ 4.40 đến 6.78;

+ Giảng viên lý thuyết áp dụng hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;

+ Giảng viên thực hành áp dụng hệ số lương từ 2.10 đến 4.89.

Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp sẽ áp dụng các mức như sau:

+ Giáo viên hạng I áp dụng hệ số lương từ 5.75 đến 7.55;

+ Giáo viên hạng II áp dụng hệ số lương từ 4.40 đến 6.78;

+ Giáo viên lý thuyết hạng III áp dụng hệ số lương từ 2.34 đến 4.98;

+ Giáo viên thực hành hạng III áp dụng hệ số lương từ 2.10 đến 4.89;

+ Giáo viên hạng IV áp dụng hệ số lương từ 1.86 đến 4.06.

Như vậy, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có mức lương cao nhất là 11.920.000 đồng/tháng; Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có mức lương cao nhất là 10.102.200 đồng/tháng; Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có mức lương cao nhất là 7.420.200 đồng/tháng.

Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2019.

Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 02 triệu đồng/người/buổi

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư  số 40/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC  quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Theo đó, từ ngày 1/9/2019, mức thù lao cho giáo viên, người dạy nghề tham gia đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng được quy định như sau:

- Giáo viên cơ hữu đang làm việc tại cơ sở đào tạo của Nhà nước được áp dụng mức tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng;

- Người dạy nghề không thuộc trường hợp trên thì mức thù lao sẽ do Thủ trưởng cơ quan đề xuất, tối đa không quá 02 triệu đồng/người/buổi.

- Giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đạo tạo thường xuyên xuống thôn, bản, phum, sóc có điều kiện đặc biệt khó khăn từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp lưu động là 298.000 đồng.

Bên cạnh đó, Thông tư số 40/2019/TT-BTC cũng quy định nếu người học là người khuyết tật thì cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách ký hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh có Đề án tổ chức dạy nghề gắn với việc làm cho người khuyết tật và thanh toán, quyết toán theo số người khuyết tật thực tế học và mức chi phí đào tạo do cấp có thẩm quyền quy định.

Hướng dẫn sử dụng kinh phí để tăng lương năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư  số 46/2019/TT-BTC hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng trong năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, nguồn kinh phí được sử dụng để chi trả tiền lương tăng thêm như sau:

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2019 (nếu có);

- Tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2019 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện đến mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng);

- Với số thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, y tế dự phòng… của cơ sở y tế công lập thì sử dụng tối thiểu 35%;

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao…

Thông tư số 46/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/9/2019.

 KHÁNH VÂN

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT