Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2021

Nhiều chính sách ưu đãi với người có công; Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021; Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân; Phải công khai giá thu dịch vụ KCB BHYT đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh… là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2021.