Chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 3/2024

Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao; Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển; Điều kiện chuyển Công ty Lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên; Quy định giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong thành lập và hoạt động ngân hàng…là những chính sách nổi bật về doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 3/2024.