Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai thực hiện các Thông báo của Thành ủy Đăng ngày 23-05-2022 16:43
  • Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Đăng ngày 23-05-2022 16:43
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 20 Đăng ngày 21-05-2022 18:40
  • Xây dựng đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đăng ngày 21-05-2022 10:12
  • Xây dựng Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 Đăng ngày 20-05-2022 17:09
  • Tập trung thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022 Đăng ngày 20-05-2022 17:09
  • Thống nhất chủ trương nâng, hạ nhịp cầu và khai thác đi bộ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi Đăng ngày 20-05-2022 11:12
  • Bảo đảm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đăng ngày 19-05-2022 16:54
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 Đăng ngày 19-05-2022 16:52
  • Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Đăng ngày 19-05-2022 15:53