Chuyển đổi số

  • Viettel ra mắt nền tảng số quản trị doanh nghiệp vESS hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Đăng ngày 15-10-2021 14:58
  • Viettel đồng hành cùng thành phố trong quá trình chuyển đổi số Đăng ngày 15-10-2021 06:52
  • Ban hành Đề án Chuyển đổi số tại Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đăng ngày 01-09-2021 04:29
  • Triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp tại Đà Nẵng Đăng ngày 27-08-2021 14:00
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công Đăng ngày 25-06-2021 01:23
  • Tập huấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục Đăng ngày 18-05-2021 03:12
  • Phát triển công nghệ Blockchain: Chìa khóa cho chuyển đổi số Đăng ngày 20-04-2021 01:40
  • Chuyển đổi số là cơ hội giải quyết các điểm nghẽn của Đà Nẵng Đăng ngày 06-04-2021 14:26
  • Chuyển đổi số góp phần giải quyết điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển Đà Nẵng Đăng ngày 06-04-2021 08:45
  • Đà Nẵng là TP tiêu biểu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Đăng ngày 02-04-2021 14:17