Điều tra thống kê

  • Điều tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp Đăng ngày 20-04-2020 09:00
  • Sắp tiến hành điều tra hơn 700.000 doanh nghiệp Việt Nam Đăng ngày 14-04-2020 17:09
  • Điều tra doanh nghiệp năm 2020: cần sự đồng hành của mỗi doanh nghiệp Đăng ngày 14-04-2020 17:06
  • Ứng dụng công nghệ, thu thập dữ liệu trực tuyến Điều tra doanh nghiệp 2020 Đăng ngày 14-04-2020 16:57
  • Công bố các số liệu thống kê một số chỉ tiêu chủ yếu tình hình kinh tế- xã hội thành phố năm 2019 Đăng ngày 28-12-2019 04:14
  • Công bố kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở tại Đà Nẵng Đăng ngày 12-09-2019 15:10
  • Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 11-07-2019 10:20
  • Sáng nay (1-4), Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 01-04-2019 09:05
  • Khẩn trương chuẩn bị cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Đăng ngày 22-03-2019 08:33