Cải cách hành chính

  • Cải cách hành chính, tiếp xúc trực tuyến nhà đầu tư để thu hút đầu tư Đăng ngày 23-06-2021 16:42
  • Hải quan Đà Nẵng thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” Đăng ngày 22-06-2021 14:22
  • Hải Châu: Miễn phí cước khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Đăng ngày 29-04-2021 09:12
  • Sử dụng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phục vụ cung cấp dịch vụ hành chính công Đăng ngày 01-04-2021 02:00
  • Ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế xã hội Đăng ngày 23-03-2021 04:06
  • Cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dân tốt hơn Đăng ngày 19-03-2021 01:41
  • Rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách Đăng ngày 23-02-2021 10:16
  • Bộ phận Một cửa nắm giữ vai trò trọng yếu trong công tác cải cách thủ tục hành chính Đăng ngày 17-02-2021 09:55
  • Tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Đăng ngày 07-01-2021 16:54
  • Cẩm Lệ: Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân Đăng ngày 28-12-2020 08:13