Cải cách hành chính

  • Công dân có thể bày tỏ mức độ hài lòng đối với người giải quyết thủ tục hành chính
  • Đà Nẵng: Việc tuyển dụng công chức, viên chức sẽ được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh và thực tài
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ cải cách hành chính: “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn”
  • Phấn đấu dẫn đầu về chất lượng cải cách hành chính
  • Cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020
  • Cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn
  • Cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ và nâng cao hiệu quả Cải cách hành chính
  • Cải cách hành chính đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn
  • Triển khai thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
  • Chương trình cải cách hành chính nhà nước: Qua 10 năm tại thành phố Đà Nẵng