Cải cách hành chính

  • Trực tiếp đối thoại “Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế” Đăng ngày 25-04-2022 14:30
  • Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính Đăng ngày 13-04-2022 06:38
  • Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, cải cách thủ tục hành chính Đăng ngày 07-04-2022 16:47
  • Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương dựa trên 7 tiêu chí Đăng ngày 03-03-2022 16:03
  • Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng Đăng ngày 28-02-2022 16:01
  • Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Đăng ngày 28-02-2022 16:01
  • Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới Đăng ngày 17-02-2022 20:55
  • Tận tình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay trong tuần làm việc đầu năm mới Đăng ngày 12-02-2022 08:05
  • Bộ phận Một cửa tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp Đăng ngày 07-02-2022 10:04
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội Đăng ngày 20-01-2022 17:00