Cải cách hành chính

  • Đà Nẵng lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
  • Hoà Vang hướng đến nền hành chính vì nhân dân phục vụ
  • Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
  • Thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT tại Đà Nẵng
  • Công tác Cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ
  • Đối thoại trực tuyến "Chung tay cải cách hành chính"
  • Chuyên nghiệp để phục vụ tốt hơn
  • Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2014 (PAR INDEX 2014)
  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình: Đà Nẵng là hình mẫu về cải cách hành chính trong cả nước
  • Chia sẻ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính và vận hành Trung tâm hành chính