Ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng
UBND thành phố vừa ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, quy định chung công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thành phần hồ sơ, thời hạn và mức thu lệ phí khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các lĩnh vực: hành chính tư pháp, đăng ký kinh doanh, thương mại, thủy sản, văn hóa, đất đai, nhà ở và đầu tư xây dựng, giáo dục, hội, bảo trợ xã hội, người có công; quy trình phối hợp và mối quan hệ phối hợp giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

UBND thành phố cũng quy định rõ: việc trả hồ sơ không hợp pháp, không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ phải trả lại cho người nộp trong thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ; đồng thời kèm văn bản do Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Trưởng phòng chuyên môn ký, trong đó có thông báo rõ lý do vì sao hồ sơ liên quan không thể giải quyết và nghiêm cấm việc trả lại hồ sơ mà không nêu rõ lý do bằng văn bản; nghiêm cấm UBND quận, huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện tự đặt thêm thủ tục hành chính ngoài Quy định này; không được sử dụng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính làm điều kiện để vận động thu ngân sách ngoài quy định hoặc thực hiện các giao dịch khác.

Hòa Xuân
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT