Đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô 2011
Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô 2011 trên địa bàn thành phố, ngày 21/02/2011, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo Sở Công thương giám sát tình hình cung cấp điện tại địa phương theo kế hoạch cung cấp điện hằng tháng đã được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND thành phố giao Sở Công thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; nghiên cứu các nội dung chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 1275/BCT-ĐTĐL ngày 15 tháng 02 năm 2011; xây dựng kế hoạch cung cấp điện tại địa phương trong mùa khô 2011; trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 25/02/2011.
 

Ngô Huyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT