Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính trong năm 2016 với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành và UBND quận huyện, phường xã; rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức; nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Cụ thể, có 7 nhiệm vụ được đặt ra gồm: chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính; cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; và ứng dụng CNTT hiện đại hóa hành chính, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, phường xã có trách nhiệm phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương về UBND thành phố.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác