Chương trình hành động

A. Thực trạng phát triển Công nghiệp và CNTT TP. Đà Nẵng
B. Chương trình phát triển Công nghiệp và CNTT

I- Mục tiêu

II- Giải pháp phát triển công nghiệp

1. Đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn

2. Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố

3.Về sản xuất và thị trường

4. Xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất

5. Chương trình đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân lành nghề

6. Giải pháp khoa học và công nghệ

7. Dự kiến kinh phí thực hiện

III. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin

1. Nâng cao nhận thúc về CNTT trong toàn xã hội, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo và quản lý nhà nước

2. Ứng dụng nhanh, rộng rãi và có hiệu quả CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố

3. Xây dựng và phát triển công nghiệp phần cứng

4. Xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm

5. Xây dựng cơ sở hạ tầng và chính sách tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT

6. Phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài CNTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT