Giai đoạn 2023 – 2025: Chuyển đổi 01 Khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia
Đăng ngày 08-02-2024 06:04, Lượt xem: 137

Đây là mục tiêu được đề ra trong Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 6-2-2204.

Chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 hướng đến mục tiêu chung đảm bảo ngành công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 sẽ được kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động phát sinh chất thải cả về số lượng và chất lượng, góp phần đạt các chỉ số chất lượng không khí (AQI) <100 và chỉ số chất lượng, nước WQI >90.

Đồng thời, hoạt động cải thiện, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của ngành công nghiệp luôn trong trạng thái chủ động và đáp ứng yêu cầu năng lực về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, từ đó giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường do hoạt động công nghiệp đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. Hoàn thành các tiêu chí về quản lý môi trường trong ngành công nghiệp, góp phần thực hiện thành công Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2023 – 2025 có 100% cơ sở công nghiệp (CSCN) theo quy định cam kết lập thủ tục để đăng ký cấp giấy chứng nhận đạt hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; 100% CSCN thực hiện thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; 90% CSCN có phát sinh bụi, khí thải, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 100% CSCN xây dựng, ban hành, công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở;

Chuyển đổi 01 Khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia; 100% khu, cụm công nghiệp thực hiện đúng quy định chung về bảo vệ môi trường và yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 30% CSCN hiện có không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường tại khu vực cơ sở hoạt động cam kết thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% CSCN hình thành mới phải đảm bảo đúng quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trước khi được cấp phép; 100% CSCN ngoài khu tập trung có phát sinh nước thải từ 50m3/ngày.đêm trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc yêu cầu về chất lượng cụ thể đối với các thông số môi trường trong nước thải do đơn vị quản lý hạ tầng oát nước quy định.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo giữ vững tỷ lệ 100% đối với các nội dung đã đạt trong giai đoạn 2023-2025; 100% CSCN có phát sinh bụi, khí thải, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; Phấn đấu giữ vững kết quả đạt được đối với các tiêu chí khu công nghiệp sinh thái theo tiêu chí quốc gia;

Phấn đấu đạt tỷ lệ 50% cơ sở công nghiệp hiện có không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường tại khu vực cơ sở hoạt động cam kết thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường; 100% cơ sở công nghiệp hình thành mới phải đảm bảo đúng quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trước khi được cấp phép;

Tiếp tục thực hiện đảm bảo giữ vững tỷ lệ 100% CSCN ngoài khu tập trung có phát sinh nước thải từ 50m3/ngày.đêm trở lên phải có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc yêu cầu về chất lượng cụ thể đối với các thông số môi trường trong nước thải do đơn vị quản lý hạ tầng thoát nước quy định.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, trong khuôn khổ Chương trình, các đơn vị liên quan sẽ triển khai các nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường; Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường; Cải thiện môi trường, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động công nghiệp; Nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác