Nhiệm vụ đã cam kết thì phải quyết tâm làm, không né tránh, đùn đẩy
Đăng ngày 08-01-2024 15:31, Lượt xem: 280

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do UBND thành phố tổ chức vào sáng 8-1.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng. Đồng thời khẳng định, ngay sau Hội nghị này, UBND thành phố cùng các đơn vị, địa phương sẽ tập trung làm, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

“UBND thành phố cam kết sẽ làm việc với tinh thần cao nhất, hiệu quả nhất nhưng lại rõ rệt nhất, với tinh thần việc gì thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ đã cam kết thì phải quyết tâm làm, không né tránh, đùn đẩy. Chúng ta thống nhất từ lãnh đạo UBND thành phố đến các Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường với tinh thần đặt lợi ích và sự phát triển của thành phố, đời sống Nhân dân trước hết và trên hết”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngay sau Hội nghị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị của mình để thống nhất về nhận thức.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu kết luận

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng đã thông qua nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo chủ đề năm 2024 của thành phố “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai thực hiện các nội dung:

Một là, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tinh thần vượt khó và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong đơn vị, địa phương.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, khát vọng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu đề xuất giải pháp và nội dung, tiêu chí khen thưởng cụ thể đối với nội dung này.

Ba là, đề ra các giải pháp hiệu quả để khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết của HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tập trung vào chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 5-7% so với số thực hiện năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp thực hiện, đồng thời xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể đối với nội dung này.


Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng thông qua nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố Đà Nẵng

Bốn là, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân; huy động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân thành phố. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp thực hiện, đồng thời xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể đối với nội dung này.

Năm là, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố ban hành kế hoạch thi đua chi tiết, phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn đơn vị, địa phương về thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông cácnguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đồng thời, lựa chọn nội dung cụ thể phù hợp với đơn vị, địa phương để tổ chức phát động các phong trào thi đua giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách, việc nổi cộm, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý, góp phần hoàn thành thắng lợi chủ đề năm 2024 của thành phố.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

THỦY THANH - MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT