Đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN, đề tài: “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới”
Đăng ngày 23-01-2024 13:24, Lượt xem: 33

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị đối với kết quả nghiên cứu đề tài như sau:
1. Tên đề tài: “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới”
- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Hoàng Hồng Hiệp
2. Sản phẩm:
a) Các báo cáo chuyên đề gồm:
- Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận về sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển
- Chuyên đề 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế bền vững cộng đồng ngư dân vùng ven biển
- Chuyên đề 3: Kinh nghiệm quản lý, phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển - Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 4: Thực trạng hoạt động sinh kế khai thác thủy sản xa bờ
- Chuyên đề 5: Thực trạng hoạt động sinh kế khai thác thủy sản ven bờ
- Chuyên đề 6: Thực trạng hoạt động sinh kế nuôi trồng thủy sản ven biển
- Chuyên đề 7: Thực trạng hoạt động sinh kế dịch vụ chế biến thủy sản
- Chuyên đề 8: Thực trạng dịch vụ hậu cần ngư nghiệp, hạ tầng cảng cá, thị trường tiêu thụ
- Chuyên đề 9: Đánh giá tính bền vững về tài nguyên, môi trường trong hoạt động sinh kế thủy sản
- Chuyên đề 10: Đánh giá thực trạng hoạt động sinh kế phi ngư nghiệp của cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 11: Thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 12: Thực trạng thực hiện các chính sách phát triển sinh kế cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng”
- Chuyên đề 13: Phân tích chuỗi giá trị thủy sản chủ lực vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 14: Phân tích đánh giá tính bền vững của sinh kế bền vững trong bối cảnh mới cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 15: Lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác thủy sản thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 16: Lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 17: Quan điểm, định hướng phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
- Chuyên đề 18: Nhóm giải pháp phát triển sinh kế ngư nghiệp bền vững cho cộng đồng ngư dân
- Chuyên đề 19: Nhóm giải pháp phát triển chuỗi giá trị thủy sản
- Chuyên đề 20: Nhóm giải pháp về giải quyết việc làm, đa dạng hóa ngành nghề và phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng ngư dân
- Chuyên đề 21: Nhóm giải pháp về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác và nâng cao năng lực quản lý nguồn lợi thủy sản và môi trường ven bờ
- Chuyên đề 22: Nhóm giải pháp xây dựng các phương án ứng phó và giảm nhẹ thiên tai trong cộng đồng ngư dân vùng ven biển
- Chuyên đề 23: Nhóm giải pháp phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo
- Chuyên đề 24: Nhóm giải pháp phát triển đời sống văn hóa - xã hội cho cộng đồng ngư dân
- Chuyên đề 25: dự thảo Đề án “Giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
- Chuyên đề 26: bản thảo sách chuyên khảo “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới".
b) Báo cáo thu thập thông tin, dữ liệu về sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng
c) Báo cáo kết quả chuyến đi công tác học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Khánh Hoà
d) Báo cáo tổng quan tài liệu về sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển
đ) Báo cáo xử lý số liệu điều tra
e) Báo cáo tổng kết đề tài

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác