Quản lý, khai thác có hiệu quả, thống nhất Tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 21-09-2023 17:50, Lượt xem: 43

UBND thành phố ban hành công văn số 5024/UBND-STP ngày 15-9-2023 giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả, thống nhất Tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Theo đó, đối với Tủ sách pháp luật tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện chưa triển khai theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 4970/UBND-STP ngày 29-7-2020 về quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, UBND thành phố yêu cầu tổ chức kiểm kê, lưu giữ, quản lý các đầu sách, tài liệu theo quy định về quản lý tài sản công. Đồng thời, lựa chọn sách, tài liệu phù hợp, có giá trị để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý.

Đối với Tủ sách pháp luật tại UBND các phường vẫn duy trì Tủ sách pháp luật và UBND 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu của Thư viện hoặc điểm Bưu điện Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng hiện đang hoạt động hiệu quả tại UBND cấp xã theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ- TTg và quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn.

Trong đó, cán bộ được giao quản lý Thư viện cấp xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập có trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật theo quy định. Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm tham mưu UBND cấp xã theo dõi, chỉ đạo việc rà soát các sách, tài liệu có nội dung quy định pháp luật hết hiệu lực; luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu pháp luật tại Thư viện cấp xã hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách tự quản ở cộng đồng và thực hiện các giải pháp khác nâng cao hiệu quả khai thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn.

Kinh phí xây đựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở cấp xã mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục được duy trì, củng cố theo quy định của Quyết định 14/2019/QĐ-TTg.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành và đoàn thể, UBND quận, huyện triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác