Danh sách các đề tài thông báo giao quyền sở hữu
Đăng ngày 16-02-2024 16:53, Lượt xem: 78

TT

Tên đề tài

Danh mục tài sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân được xét giao quyền sở hữu

Phương thức giao

Phương án hoàn trả giá trị tài sản

1

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả quá trình vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

+ Báo cáo kết quả thu thập số liệu và điều tra khảo sát về lũ lụt, nhiễm mặn và nhu cầu sử dụng nước.

+ Báo cáo "Thiết lập mô hình thủy văn, vận hành hồ chứa, mô hình thủy lực và cân bằng nước và phân tích tình hình ngập lụt, vận hành điều tiết dòng chảy của các công trình trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dựa trên thực tế số liệu thu thập và mô phỏng quá khứ".

+ Báo cáo "Nghiên cứu vận hành đa mục tiêu hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực".

+ Báo cáo "Xây dựng cơ sở đề xuất vận hành liên hồ chứa" (kèm Bản kiến nghị và cơ sở khoa học bổ sung điều chỉnh quy trình liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn).

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

Không quy định

Giao quyền sở hữu theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

Theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác