Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật
Đăng ngày 29-05-2023 16:34, Lượt xem: 195

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2681/UBND-STP ngày 25-5-2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật Việt Nam năm 2023.

Cụ thể, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28-11-2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

Tăng cường hoàn thiện thể chế, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Hội nghị và Lễ Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 “đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển”. Tiếp tục chú trọng, đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác soạn thảo, trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự thảo có nội dung tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tập trung nguồn lực để soạn thảo các văn bản quy định chi tiết đã được giao theo danh mục văn bản quy định chi tiết do Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành. Kịp thời báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết, đồng thời đề xuất giải pháp tháo những gỡ khó khăn, vướng mắc đó. Tiếp tục chú trọng rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực như môi trường đầu tư, kinh doanh, cạnh tranh, quản lý giá, nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường...

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật theo quy định. Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và ủy quyền của UBND thành phố tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 14-6-2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền cho Sở Tư pháp phê duyệt các báo cáo định kỳ, hằng năm, đột xuất trong lĩnh vực tư pháp.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác