Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
Đăng ngày 29-05-2023 16:33, Lượt xem: 318

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2492/UBND-SYT ngày 17-5-2023 yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha, về lợi ích của môi trường không thuốc lá, các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là kiểm tra việc tổ chức treo biển báo cấm hút thuốc, tình hình tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố; tham mưu sử dụng, sử dụng có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ để tổ chức thực hiện hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Sở Y tế  có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, UBND thành phố về kết quả thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá trên địa bàn thành phố theo thời hạn quy định.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đề nghị các đoàn thể tăng cường phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện của cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại cơ quan, đơn vị, nhất là cơ sở giáo dục đào tạo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; tập trung vào những nội dung sau: các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 11, Điều 12); trách nhiệm của ngườii đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương (Điều 6); quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá, quyền, nghĩa vụ yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm (Điều 7); người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 14); quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá (Điều 13); các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (Điều 9); quy định cấm bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc (Điều 25).

Bên cạnh đó, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá và cử cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha trên địa bàn thành phố. Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám tang, đám cưới, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước; rà soát, xem xét không cấp giấy phép bán lẻ thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc lá như khách sạn, nhà hàng...

Căn cứ vào điều kiện, các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hường ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (ngày 31-5-2023), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31-5-2023) như treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành hoặc các hình thức truyền thông phù hợp khác. Tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sử dụng thuốc lá trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và việc hiếu, hỷ; thực hiện nghiêm quy định cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ của các công tác sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, cơ sở khách sạn, nhà hàng và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về các đơn vị, địa phương thuốc lá theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật các đơn vị, địa phương thuốc lá.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác