Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
Đăng ngày 29-03-2023 11:19, Lượt xem: 981

Ngày 22-3, Thành ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, kịp thời khắc phục cơ bản những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định. Một số tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa được thụ lý kịp thời, vi phạm về thời hạn thụ lý, giải quyết; có trường hợp không gửi đầy đủ thông báo kết quả việc tiếp nhận cho Viện kiểm sát; việc gửi kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức đã cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm hoặc người tố giác tội phạm chưa được thực hiện toàn diện; một số nguồn tin khi hết thời hạn xác minh nhưng vẫn chưa xác định được đối tượng...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhiều trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng còn có quan điểm khác nhau, việc phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; năng lực của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố chưa đồng đều; các vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, phức tạp nhưng nguồn lực, nhất là ở cơ sở còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, nhất là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 26CT/TW. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Đảng ủy các phường, xã chú trọng chỉ đạo thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được giao cho Công an phường, xã xử lý theo thẩm quyền.

Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công an thành phố yêu cầu Cơ quan điều tra tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc chuyển tài liệu, chứng cứ xác minh, điều tra để làm căn cứ khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật trong công tác này và xem đây làm tiêu chí bình xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm ở đơn vị mình.

Phấn đấu 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý, trong đó, tỷ lệ giải quyết đạt 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố giác tội phạm, không để bị trả thù, trù dập và có đề xuất khen thưởng kịp thời.

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao chất lượng kiểm sát từ khâu tiếp nhận đến xác minh, giải quyết và quyết định giải quyết của Cơ quan điều tra; kịp thời đề ra yêu cầu xác minh để cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc bỏ lọt tội phạm khi giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục; chịu trách nhiệm chính với tội danh phê chuẩn và truy tố; nắm, quản lý chặt chẽ, chính xác số liệu về tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp và các cơ quan liên ngành trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bảo đảm đúng thời hạn, đúng quy định; kịp thời phát hiện và ban hành các kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm của các cơ quan liên quan, những vướng mắc, bất cập trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Nâng cao vai trò của Cơ quan Thường trực trong chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên ngành như: Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Cục Thi hành án dân sự, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan liên quan trọng theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nghị khởi tố; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập đảm phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm sát chặt chẽ việc xử lý nguồn tin tội phạm tại Công an xã, phường để xử lý theo thẩm quyền. Các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì tiến hành xác minh theo quy định hoặc khẩn trương chuyển hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định.

Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp kịp thời cử thẩm phán tham gia phối hợp có trách nhiệm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi có yêu cầu góp ý, nghiên cứu thông tin tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tham nhũng, chức vụ, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố và nội địa; phối hợp với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo đúng quy định pháp luật.

6. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố; đưa nội dung này vào chương trình giám sát hằng năm của Thường trực HĐND thành phố.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố giao cho các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan điều tra; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo pháp luật; phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn thành phố, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án. Giao UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng và trình nhân dân thành phố cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện về phương tiện, kinh phí theo quy định để đảm bảo liên ngành tư pháp thành phố thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp bảo vệ hội viên, đoàn viên của tổ chức mình khi họ tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm nhưng bị đe dọa, trả thù, trù dập.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, chính xác, khách quan về kết luận giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự và việc cung cấp tài liệu, đồ vật, thông tin, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát. Các trường hợp không thực hiện hoặc chậm thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan tiến hành tố tụng phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cấp ủy của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của ngành, của Thành ủy về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, qua đó tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian đến. Nghiên cứu, có giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung và cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đảng ủy Công an thành phố và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Chỉ thị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính và cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, hoàn thành trong tháng 5-2023; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị lồng ghép với báo cáo tổng kết công tác nội chính Đảng. Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Nội chính Thành ủy).

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đề xuất đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm hoặc đột xuất của Ban Thường vụ Thành ủy khi cần thiết; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gắn với báo cáo tổng kết công tác nội chính Đảng để Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác