Khắc phục hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy
Đăng ngày 29-03-2023 11:19, Lượt xem: 299

Ngày 23-3, Thành ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về lãnh đạo công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

Sau 08 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20-8-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy được nâng lên và đạt được những kết quả quan trọng; công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, tệ nạn và tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường; ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, khó kiểm soát, làm gia tăng tình hình sử dụng trong thanh thiếu niên; công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp; số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn nhiều trong cộng đồng.

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do áp lực gia tăng của tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và tình hình chung trong nước. Trong đó, chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan; một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, thiếu sâu sát, kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa chủ động, tích cực trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kiến nghị, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 18/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, quy chế... của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có chức năng, nhiệm vụ liên quan... đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị phải coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an, toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống, kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội, sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân ở cơ sở... tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tác hại của ma tuý và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy đến từng tổ dân phố, cụm dân cư, từng gia đình và mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... để biết, phòng ngừa và tự giác chấp hành nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý.

Tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, không để các đối tượng có hành vi gây nguy hại cho xã hội.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các địa phương, đơn vị liên quan trong việc thực hiện đồng bộ 4 giải pháp: Tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy; làm tốt công tác cai nghiện bằng nhiều hình thức phù hợp; quản lý chặt chẽ người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng.

Tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng sử dụng ma túy lần đầu, đối tượng nghiện, tái nghiện, đang cai nghiện; đối tượng sau cai nghiện từ Cơ sở xã hội Bầu Bàng, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng mới về; đối tượng nghiện ma túy hoạt động phạm tội về ma túy, hình sự; đối tượng phạm tội về ma túy đã mãn hạn tù về lại địa bàn; đối tượng nghiện ma túy ở địa phương khác tạm trú trên địa bàn thành phố. Xây dựng và triển khai hoạt động các cơ sở cai nghiện ma túy nhằm đáp ứng nhu cầu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trong thời gian đến.

Trên cơ sở đó, có các giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác cai nghiện đối với từng đối tượng; lập hồ sơ, đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng chống ma túy năm 2021, phấn đấu hướng đến mục tiêu “Không có người nghiện ma túy trong cộng đồng không được kiểm soát” trong chương trình xây dựng thành phố “5 không”.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố và các cấp, đảm bảo đủ khả năng, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm từng lĩnh vực, chuyên đề về phòng, chống và kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy, góp phần đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Chỉ đạo tăng cường, đảm bảo các nguồn lực, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Có cơ chế kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy.

Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các cấp, nhất là lực lượng cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý đối tượng có liên quan đến tệ nạn và tội phạm ma túy; ngăn chặn hiệu quả, triệt phá kịp thời các tổ chức, đường dây, nhóm hoạt động phạm tội về ma túy. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

Tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, quản lý cư trú, lưu trú; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (như: quán bar, vũ trường, quán karaoke, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ...), không để đối tượng lợi dụng các cơ sở, dịch vụ này hoạt động ma túy.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược có liên quan đến chất gây nghiện, chất hướng thần, hóa chất, tiền chất của ma túy, các giống cây trồng có chứa chất ma túy; kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, ma túy “đá” và các loại chất ma túy mới xuất hiện.

Các lực lượng phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy của Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy; chủ động có biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy tại các cửa khẩu, đường bộ, đường biển, đường hàng không và bưu điện.

Các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tăng cường phối hợp trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy theo hướng tăng án điểm, xét xử lưu động; xét xử nghiêm minh, áp dụng chính sách hình sự phù hợp vừa đảm bảo tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa, vừa có tính cảm hóa tội phạm, vừa đúng quy định của pháp luật.

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các tầng lớp Nhân dân, hội viên, đoàn viên, nhất là phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đối với công tác này. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng phường, xã, thôn, tổ dân phố lành mạnh, không có tệ nạn ma túy; khuyến khích người dân tố giác, cung cấp cho các cơ quan chức năng những thông tin có liên quan đến tệ nạn và tội phạm ma túy. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh; định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác phòng, chống ma túy, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. dựng chương trình, thị này. Thường

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác